Voetbalvereniging Sportclub Lochem
16 oktober 2017

Algemene ledenvergadering 30 okt. 2017

Geachte leden van Sportclub Lochem

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die op maandag 30 oktober 2017 om 20:30 uur wordt gehouden in ons clubhuis “Het Bastion” op het sportcomplex De Elze te Lochem. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Op grond van artikel 17 van de statuten hebben alle leden stemrecht. De leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit. Leden van zestien en zeventien jaar telkens twee stemmen en leden van achttien jaar en ouder telkens drie stemmen. Indien u verhinderd bent, kunt een ander lid machtigen om voor u te stemmen.


Agenda Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017:
 
1.   Opening vergadering door de voorzitter.
2.   Ingekomen stukken.
3.   Notulen algemene ledenvergadering 31-10-2016     
4.   Verantwoording verenigingsbeleid.
5.   Verslag kascommissie + verkiezing kascommissie
6.   Nieuwe kleding
7.   Contributie 2017/2018
8.   Jaarverslag penningmeester, waarin opgenomen de exploitatierekening  2016/2017,
      de balans per 30 juni 2017 en de begroting voor het boekjaar 2017/2018.
9.   Huldiging jubilarissen.
10. Bestuursverkiezing: geen. Toelichting volgt
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van V.V. Sportclub Lochem

Disclaimer | Login