Voetbalvereniging Sportclub Lochem

Contributie

Vragen betreffende de contributie kan men stellen aan de penningmeester (aanstoot1952@gmail.com)
Van de door u betaalde contributie betaalt de vereniging onder andere de KNVB bijdrage. Dit is een jaarlijks terugkerende bijdrage per lid. Ook wordt hiervan de premie van de collectieve verzekering aan de KNVB betaald.

Inning van de contributie geschiedt per 3 maanden (juli, oktober, januari en april) via een incassoregeling (kosteloos).
Wanneer men lid wordt van onze vereniging, wordt deze automatische incasso aangeboden en kan getekend aan de penningmeester worden gezonden. Dus niet naar de bank sturen!
Meerdere gezinsleden kunnen meedoen op 1 incasso.

Mocht inning van het contributiebedrag niet mogelijk zijn dan wordt 1 maand later nogmaals geprobeerd om het bedrag te incasseren. Indien dit ook niet mogelijk is, wordt onderstaande regeling "acceptgiro" van kracht.

Voor hen die geen incasso willen, geldt een afwijkende betaalregeling. Zij ontvangen in september van de penningmeester een acceptgiro met daarop het jaarbedrag vermeld.
Als bijdrage in de extra bankkosten en de extra administratieve handelingen (porti, accept, brief et cetera) wordt € 1,50 in rekening gebracht.
Betaling van deze acceptgiro dient plaats te vinden binnen 1 maand na ontvangst.
Bij niet of niet tijdige betaling wordt de leider / trainer op de hoogte gebracht en wordt de speler de toegang tot training en wedstrijden ontzegt. Daarnaast ontvangt het betreffende lid een aanmaning voor het verschuldigde bedrag. De schorsing wordt pas opgeheven als de penningmeester het jaarbedrag heeft ontvangen. De penningmeester geeft de opheffing van de schorsing door aan de leider.
Indien de betaling achterwege blijft, wordt het lid door de ledenadministratie uitgeschreven bij de KNVB.
De aanmaningskosten bedragen € 2,30.

Disclaimer | De AVG-wet | Login