• ALV 19 december 2022

Op verzoek van veel van onze leden is de ledenvergadering verzet van 25 november naar 19 december 2022. De plaats van handeling blijft natuurlijk het zelfde, onze kantine "Het Bastion"!

Het bestuur nodigt hierbij dan ook alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit. De aanvang is 20:00 uur.

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 december 2021
4. Jaarverslag van de voorzitter
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie
8. Vaststelling van de jaarrekening
9. Vaststelling van de contributies
10. Verkiezing bestuursleden/aftreden bestuursleden
      Aftredend: André Boonk en Jakob Boelens
      Verkiesbaar: Jakob Boelens
11. Verkiezing leden van de kascommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting