• Gedragsregels

 • Gedragsregels

GEDRAGSAFSPRAKEN


Bij Sportclub Lochem gelden de volgende gedragsafspraken:

Hoofdafspraken

 1. We hebben Respect voor elkaar, de materialen en de omgeving;
 2. We spelen Eerlijk volgens de regels;
 3. We spelen Sportief, ook als het even niet zo goed gaat;
 4. Iedereen kan en mag Meedoen.

Gedragsafspraken algemeen

 1. Leden van SC Lochem gaan met respect met elkaar en met onze gasten om;
 2. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid de gedragsafspraken overtreedt;
 3. Een verenigingslid is aanspreekbaar op ongewenst gedrag;
 4. Leden van SC Lochem onthouden zich ten allen tijde van verbaal en fysiek geweld;
 5. Onbehoorlijk taalgebruik, pesten en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd;
 6. Leden van SC Lochem tonen zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, hun supporters en (assistent) scheidsrechters;
 7. Leden van SC Lochem hebben respect voor andermans eigendommen.
 8. Leden van SC Lochem gaan met respect om met eigen en verenigingseigendommen en zorgen daarmee voor het in goede staat houden van materialen, kleedkamers, clubhuis en andere verenigingseigendommen;
 9. Leden van SC Lochem zijn aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade;
 10. Leden van SC Lochem dienen zich te houden aan de door de KNVB en/of de vereniging opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van het gepleegde strafbare feit(en);
 11. Leden van SC Lochem dienen zich te houden aan de door de vereniging opgelegde sanctie/strafmaat;
 12. Ieder lid is (mede)verantwoordelijk voor het fatsoenlijk achterlaten van de gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en van de ruimte(s) in het clubhuis;
 13. De statuten, reglementen en verenigingsbesluiten worden nageleefd.

Gedragsafspraken voetbal

 1. Besluiten van de (assistent)scheidsrechter worden geaccepteerd;
 2. Sportief gedrag in én buiten het veld;
 3. Respect voor een ander, voor de omgeving en voor jezelf;
 4. Iedereen wordt gelijk behandeld en als persoon gerespecteerd;
 5. Geen agressief gedrag, fysiek en/of verbaal geweld bij trainingen en wedstrijden;
 6. Onbehoorlijk taalgebruik, pesten en discriminatie wordt niet geaccepteerd;
 7. Zorgvuldig omgaan met andermans bezittingen;
 8. (Team) afspraken nakomen;
 9. Discipline tonen en luisteren naar trainer, teamleiding en aanvoerder;
 10. Kleedkamer en kantine schoon achterlaten (ook bij uitwedstrijden);
 11. Plaatsen van tassen op de daarvoor bestemde plaatsen; 

Gedragsafspraken elftalleiding t.a.v. seksuele intimidatie 

 1. De elftalleiding zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de speler zich veilig voelt;
 2. De elftalleiding onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de speler in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de speler door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 3. De elftalleiding onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik, seksuele intimidatie en/of seksueel getinte verbale intimiteiten tegenover de speler;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de elftalleider en jeugdige speler(s) tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De elftalleiding mag de speler niet op zodanige wijze aanraken dat de speler en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 6. In die gevallen waarin de gedragsafspraken niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de elftalleiding in de geest hiervan te handelen;
 7. In voorkomende gevallen van seksuele intimidatie is het Dagelijks Bestuur het meldpunt. Deze onderzoekt en bepaalt, eventueel in overleg met de ouders/verzorgers welke vervolgstappen gezet worden (bv aangifte bij meldpunt seksueel geweld en/of politie).

Drugs en alcohol

 1. Het is spelers te allen tijde verboden om voor, tijdens of na trainingen en wedstrijden stimulerende middelen en/of geestverruimende middelen te gebruiken;
 2. Het is spelers verboden om voor en tijdens wedstrijden en toernooien alcohol te nuttigen.