• Contributie


Van contributie betaalt de vereniging onder andere de KNVB bijdrage. Dit is een jaarlijks terugkerende bijdrage per lid. Ook wordt hiervan de premie van de collectieve verzekering aan de KNVB betaald.

Voor het innen van de contributie hebben we een paar afspraken gemaakt:

  • Inning van de contributie geschiedt per 3 maanden (juli, oktober, januari en april) via automatische incasso.
  • Mocht inning van het contributiebedrag niet mogelijk zijn dan wordt 1 maand later nogmaals geprobeerd om het bedrag te incasseren. Indien dit ook niet mogelijk is, wordt onderstaande regeling 'acceptgiro' van kracht.
  • Als je geen incasso wilt, geldt een afwijkende betaalregeling. Je ontvangt dan in september een acceptgiro met het jaarbedrag. Als bijdrage in de extra bankkosten en de extra administratieve handelingen (porti, accept, brief et cetera) wordt € 1,50 in rekening gebracht. Betaling van deze acceptgiro dient plaats te vinden binnen 1 maand na ontvangst.
  • Bij niet of niet tijdige betaling van de contributie wordt de leider / trainer op de hoogte gebracht en wordt de speler de toegang tot training en wedstrijden ontzegd. Daarnaast ontvangt het betreffende lid een aanmaning voor het verschuldigde bedrag. De schorsing wordt pas opgeheven als de penningmeester het jaarbedrag heeft ontvangen. De penningmeester geeft de opheffing van de schorsing door aan de leider.
  • Indien de betaling achterwege blijft, wordt het lid door de ledenadministratie uitgeschreven bij de KNVB.
  • De aanmaningskosten bedragen € 2,30.

Heb je een vraag over de contributie? Die kun je stellen aan onze penningmeester, Gerrit Aanstoot (aanstoot1952@gmail.com).