• Contributie

  • Contributie

  • Contributie

Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de contributie gelden de onderstaande bedragen per jaar (laatste aanpassing contributie 1 juli 2021):

Pupillen O8 t/m O11€ 137 + Kledinggeld 18 euro
O17, O15, O14, O13, O12-junioren€ 157 + Kledinggeld 18 euro
O19 junioren€ 168 + Kledinggeld 18 euro
Senioren€ 202 + Kledinggeld 18 euro
Rustende leden 7 tegen 7 vrijdag€ 99 + Kledinggeld 11 euro
Rustende leden tot 65 jaar€ 68,00
Rustende leden boven de 65 jaar€ 46,00
Donateurs€ 25,00
Donateurs 65+€ 10,00
Voetbalschool€ 132,00

Alle leden krijgen een jaarkaart waarmee je gratis toegang krijgt tot de thuiswedstrijden van Sportclub Lochem 1.

Iedereen doet mee
Sportclub Lochem vindt het van groot belang dat ieder kind in de gelegenheid is om bij ons te komen voetballen. Voor sommige gezinnen laat de financiele situatie het lidmaatschap van een vereniging niet toe. In die gevallen verwijzen we je graag door naar stichting Leergeld Lochem. 

Van contributie betaalt de vereniging onder andere de KNVB bijdrage. Dit is een jaarlijks terugkerende bijdrage per lid. Ook wordt hiervan de premie van de collectieve verzekering aan de KNVB betaald.

Voor het innen van de contributie hebben we een paar afspraken gemaakt:

  • Inning van de contributie geschiedt per 3 maanden (juli, oktober, januari en april) via automatische incasso.
  • Mocht inning van het contributiebedrag niet mogelijk zijn dan wordt 1 maand later nogmaals geprobeerd om het bedrag te incasseren. Indien dit ook niet mogelijk is, wordt onderstaande regeling 'acceptgiro' van kracht.
  • Als je geen incasso wilt, geldt een afwijkende betaalregeling. Je ontvangt dan in september een acceptgiro met het jaarbedrag. Als bijdrage in de extra bankkosten en de extra administratieve handelingen (porti, accept, brief et cetera) wordt € 1,50 in rekening gebracht. Betaling van deze acceptgiro dient plaats te vinden binnen 1 maand na ontvangst.
  • Bij niet of niet tijdige betaling van de contributie wordt de leider / trainer op de hoogte gebracht en wordt de speler de toegang tot training en wedstrijden ontzegd. Daarnaast ontvangt het betreffende lid een aanmaning voor het verschuldigde bedrag. De schorsing wordt pas opgeheven als de penningmeester het jaarbedrag heeft ontvangen. De penningmeester geeft de opheffing van de schorsing door aan de leider.
  • Indien de betaling achterwege blijft, wordt het lid door de ledenadministratie uitgeschreven bij de KNVB.
  • De aanmaningskosten bedragen € 2,30.

Heb je een vraag over de contributie? Die kun je stellen aan onze penningmeester, Gerrit Aanstoot (aanstoot1952@gmail.com).

Administratiekosten KNVB
De kosten die voortvloeien uit officiële waarschuwingen en / of veldverwijzingen worden door de KNVB aan de vereniging in rekening gebracht. Deze kosten worden op dezelfde wijze geïncasseerd als de contributie. Kosten komen altijd voor rekening van de betreffende speler.