• Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 december 2022

Maandag 19 december 2022 vond in het Bastion de Algemene Ledenvergadering van Sportclub Lochem plaats met vooral veel ‘standaard’ onderwerpen op de agenda. Ook al stonden er vooral ‘standaard’ onderwerpen op de agenda, een ALV is een goede gelegenheid om te bespreken en te vernemen hoe de club er op bepaalde aspecten voor staat. Gelukkig heeft een behoorlijk aantal leden de weg naar De Elze gevonden, het zou echter mooi zijn wanneer een volgende keer nog meer leden aanwezig zouden zijn. Om het bezoek van de ALV aan te moedigen hierbij een kort verslag van de vergadering.

Nadat de agenda werd vastgesteld en de secretaris de leden die zich hadden afgemeld noemde, werden de notulen van de vorige ALV op 10 december 2021 vastgesteld. Deze vergadering vond nog online plaats wegens de destijds geldende corona-maatregelen. Het hoogtepunt van deze vergadering was de benoeming van Dick Lammertink tot Lid van Verdienste.

Vervolgens was het de beurt aan de voorzitter voor zijn jaarverslag. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde. Allereerst werd traditiegetrouw een minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vervolgens werd stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

 • Sportclub Lochem is de corona-periode financieel goed doorgekomen, mede dankzij de inspanning van onze penningmeester om gebruik te maken van de in het leven geroepen steunmaatregelen.

 • De Elze is niet aangewezen als mogelijke bouwlocatie voor woningen, en we zijn in gesprek met de gemeente over de toekomst van De Elze en de mogelijke herinrichting hiervan. Onze inzet is perspectief voor de lange termijn, met voldoende velden en een moderne accommodatie.

 • De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in onze accommodatie: ons tweede kunstgrasveld, LED-verlichting, een nieuwe boiler, een opknapbeurt van onze kleedkamers, Club-TV, een nieuw kassasysteem, kantplanken, een grofvuil stofzuiger, een automatische onkruidborstel en een automatische beregeningsinstallatie. En dit jaar zijn daar een nieuwe pomp bijgekomen en twee extra armaturen voor het deels verlichten van veld 2.

 • We hebben de afgelopen jaren onze inkomsten fors weten te verhogen. Onze sponsorinkomsten zijn structureel verhoogd, mede door het vorig jaar afgesloten kledingcontract waarvan we de inkomsten gebruiken voor het opleiden van trainers, jeugdtrainers, scheidsrechters, jeugdscheidsrechters, de sportmedische begeleiding door Ter Horst (voorheen Veeze) en betere begeleiding in brede zin. Daarnaast waren het vorige seizoen de inkomsten vanuit de kantine op recordhoogte, ondanks de coronamaatregelen die zeker een aantal maanden toen nog van kracht waren.

 • Vanaf 1 januari 2023 hebben we te maken met een zeer forse stijging van de kosten van energie. Onze inschatting is dat we bij gelijk gebruik ongeveer 3 keer zoveel kwijt zullen zijn aan gas en elektriciteit als nu het geval is. We hebben een energiescan laten uitvoeren waaruit een behoorlijk aantal bevindingen en aanbevelingen naar voren komt. Die zullen we de komende periode allemaal onderzoeken op haalbaarheid.

 • We hebben bewust gekozen voor de genoemde investeringen, deze maken immers het voetballen mogelijk. Structureel moeten we onze inkomsten echter verder omhoog zien te brengen. Deels zal dat moeten komen vanuit inkomsten vanuit onze kantine door meer evenementen te organiseren. En deels zal dat moeten komen vanuit sponsorinkomsten, waar we gericht aan zullen werken.

 • Naast deze grotere inkomstenposten zijn ook de andere bronnen van inkomsten heel belangrijk: de Grote Club Actie, de verkoop van loten rond wedstrijden van ons 1ste, de bijdragen van de Vrienden van Sportclub Lochem, de opbrengst van de boerenkoolavond, de bijdragen van de Ladies Corner, enz. Allen dank voor jullie bijdrage, dit is zeer welkom!

 • Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, maar we hebben nog steeds veel vrijwilligers nodig. En sommige posities blijken moeilijk in te vullen te zijn. Mede daarom gaan we na de huidige winterstop binnen een aantal leeftijdscategorieën aan de ouders van de jeugdteams vragen om een aantal vrijwilligerstaken, in onderling overleg, in te vullen. Gedacht moet worden aan de begeleiding bij toernooien en de Lochem Jeugddag, gastheer / gastvrouw zijn op de zaterdagmiddag, enz. De uitwerking hiervan zal de komende weken plaatsvinden.

 • Zoals bekend is het vorig seizoen zowel heren 1 als heren 2 gedegradeerd. Onder leiding van Laurens Leussink (heren 1) en Perry van der Wal (heren 2) hebben beide teams een nieuwe start gemaakt. Een goed en positief trainingskamp heeft hierin geholpen, en organisatorisch loopt het bij beide teams goed. Uiteraard zijn er uitdagingen, zoals het blijvend verbeteren van de technische structuur en het blijven werken aan de doorstroom vanuit de jeugd naar de senioren.

 • Afgelopen mei is een enquête verspreid om te peilen hoe onze leden aankijken tegen het spelen op zaterdag door heren 1. Het is een landelijke trend dat meer en meer verenigingen de overstap van de zondag naar de zaterdag maken, met name gedreven door jongere leden die een voorkeur hebben voor het spelen op de zaterdag. Het resultaat van de enquête was:
          o Zondag: 25%
          o Zaterdag: 45%
          o Geen voorkeur: 30%
         Als genoemde aandachtspunten bij het spelen op zaterdag werden genoemd: het tekort aan velden, het tekort
         aan kleedkamers en de gewijzigde planning voor vrijwilligers. Het tekort aan velden is de belangrijkste reden
         dat heren 1 vooralsnog op de zondag blijft spelen. Heren 2 speelt met ingang van dit seizoen naar tevredenheid
         op de zaterdag, en we gaan dit goed evalueren. We zullen hoe dan ook stevig de vinger aan de pols houden
         met dit onderwerp, mede gezien de landelijke trend en de wens van met name jongere spelers om op de
         zaterdag te spelen

 • Gedurende een jaar vindt er binnen en rondom onze club ook allerlei ongewenst gedrag plaats. Soms wordt dit gemeld bij onze Fair Play Commissie, soms bij onze vertrouwenspersoon, soms bij bestuursleden. Iedere melding nemen we serieus, we laten geen meldingen liggen. Om proactief met dit onderwerp bezig te zijn gaan we na de winterstop bij een paar jeugdteams, met behulp van de Anne Frank Stichting, een workshop Fair Play organiseren. Bij succes willen we dit uitbreiden naar andere jeugdteams en mogelijk ook naar seniorenteams. Ik was erg content met de discussie die we op de ALV over dit belangrijke onderwerp hebben gevoerd. Belangrijk is dat we ons ervan bewust zijn dat we met elkaar het goede voorbeeld moeten geven, en dat we anderen moeten kunnen aanspreken op ongewenst gedrag, en dat we ook zelf daarop aanspreekbaar zijn.

 • Zoals bekend geldt er op De Elze een niet-roken beleid. Te vaak wordt er toch nog gerookt, en een aantal mensen is hierin onverbeterlijk. Buiten het terrein zullen we een rookpaal plaatsen, en we zullen het niet-roken beleid onder de aandacht blijven brengen. Ieders medewerking wordt gevraagd om niet te roken op De Elze en om rokers vriendelijk aan te spreken en hen te verzoeken zich aan het niet-roken beleid te houden.

 • Het afgelopen jaar is het Jeugd Voetbal Beleid Plan (JVBP) geactualiseerd, gericht op: maximaal spelplezier, continu ontwikkelen en het creëren van gelijke kansen. Een goede trainer voor ieder team heeft onze topprioriteit omdat onder leiding van een goede trainer de genoemde aspecten aantoonbaar verbeteren. De afgelopen 3 jaar hebben we ruim 25 jeugdtrainers, pupillentrainers en trainers TC3 in de gelegenheid gesteld de KNVB-cursussen te doorlopen. We zullen daar de komende jaren onverminderd mee door gaan. Ook zal er voor ouders en seniorenleden die als trainer of begeleider willen beginnen een zogenaamde Aftrapmodule worden aangeboden:  https://www.sportclublochem.nl/nieuwsbericht/trainer-worden-bij-sportclub-lochem/ Verder zullen we op voetbaltechnisch gebied gaan werken vanuit een vaste jaarplanning met meer transparantie. Daarnaast zullen we de voetbaltechnische structuuren opleiding verder gaan verbeteren.

Daarna waren het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester aan de orde. Onze secretaris Daan Siebelink benoemde onder andere de samenstelling van het bestuur het afgelopen jaar en de wijze waarop het bestuur zich heeft georganiseerd, de status van de VOG-verklaringen die we van iedere vrijwilliger vragen, verschillende memorabele gebeurtenissen en ook het aantal beschikbare scheidsrechters binnen onze club. Aan dat laatste wordt gewerkt middels het opleiden van jeugdscheidsrechters, maar met name op de zaterdagmiddag komen we nogal eens een scheidsrechter tekort. Heel fijn is de inzet van heren 1 en heren 2 die elk iedere zaterdag een scheidsrechter leveren voor een wedstrijd; we gaan hierover ook in gesprek met de overige seniorenteams. Onze penningmeester Gerrit Aanstoot leidde ons door de belangrijkste posten en mutaties in de verlies- en winstrekening en de balans. Namens de kascommissie verklaarde Petra van Westerhuis dat er geen onregelmatigheden waren geconstateerd tijdens de uitgevoerde controle. Vervolgens werd de jaarrekening goedgekeurd. Daarna werden de contributies voor 2022 / 2023 vastgesteld, met de opmerking dat het mogelijk grote effect van de stijging van de energieprijzen zal leiden tot een sterkere verhoging van de contributies voor seizoen 2023 / 2024. Onze inzet zal zijn dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar waarschijnlijk zullen we niet ontkomen aan een sterkere verhoging dan we de laatste jaren gewend zijn geweest. De zorg werd uitgesproken dat er naar verwachting meer mensen zullen zijn die moeite krijgen de contributie te voldoen. Het uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen moet kunnen blijven voetballen bij Sportclub Lochem; Gerrit Aanstoot kan waar nodig helpen met het vinden van de weg naar bestaande regelingen voor tegemoetkoming in deze kosten: https://www.sportclublochem.nl/nieuwsbericht/niemand-buitenspel-iedereen-doet-mee/ Vervolgens werd de begroting voor 2022 / 2023 vastgesteld.

Bijna aan het einde van de vergadering gekomen bleef nu het aftreden en het verkiezen van bestuursleden en een lid voor de kascommissie over. Aftredende bestuursleden waren Andre Boonk en Martijn Vorselman. De voorzitter dankte Andre Boonk voor zijn inzet als bestuurslid Technische Zaken gedurende ruim 6 jaar. Martijn Vorselman kon wegens een verblijf in het ziekenhuis jammer genoeg niet aanwezig zijn. Ondergetekende was aftredend en herkiesbaar; ik vind het een eer dat ik ook de komende 3 jaar voorzitter mag zijn van onze mooie club! Vervolgens werd Mike Kolkman gekozen als bestuurslid Facilitaire Zaken; heel goed dat hiermee ook een jongere generatie in het bestuur is vertegenwoordigd! Na het aftreden van Petra van Westerhuis uit de kascommissie stelde Thomas van der Worp zich beschikbaar als lid van de kascommissie. Zowel Petra als Thomas: dank!

Tot slot werden er tijdens de rondvraag nog een paar vragen gesteld. Niet veel, want iedereen keek inmiddels uit naar een borrel, waarvoor Gerrit iedereen 3  consumptiemuntjes uitdeelde. Na afloop was het nog gezellig napraten. Bij elkaar was het een goede vergadering waar veel belangrijke zaken aan de orde zijn geweest. Ik hoop dat dit verslag er aan bijdraagt dat tijdens de volgende ALV nog meer leden de weg naar De Elze weten te vinden!

Jakob Boelens
Voorzitter Sportclub Lochem